ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • pron.fmlwhen

  • hé shí cái néng liǎo jiě dào qíng kuàng

   何时了解情况

   When will the information be made available ?

  • kē xué jiā bù què dìng gāi bìng dú hé shí chū xiàn

   科学家确定病毒何时出现

   Scientists are unsure when the virus appeared.

  • tā men hé shí néng zuò chū jué dìng

   他们何时作出决定

   When will they come to a decision ?