hé tán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.peace talks/negotiations

  • bù zhǎng shuō hé tán hái jiāng jì xù

   部长和谈继续

   The minister said that the peace negotiations would continue.

  • wǒ men pàn wàng zhe zǎo rì huī fù hé tán

   我们盼望早日恢复和谈

   We are hoping for an early resumption of peace talk.

Chinese words with pinyin he tan