hòu zhě
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.the latter

  • tā wèi néng yù jiàn dào hòu zhě shì duō me bù zhōng yòng

   未能预见后者多么中用

   He failed to see how unworkable the latter would be.

  • tā xuǎn le hòu zhě

   后者

   He chose the latter option.