huáng dào jí rì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • lucky day; a red-letter day; an auspicious day

  • tiāo huáng dào jí rì qǔ qīn

   黄道吉日娶亲

   choose an auspicious day for wedding

  • fēng hé rì lì zhèng shì yáng fān chū hǎi de huáng dào jí rì

   风和日丽正是扬帆出海黄道吉日

   With favorable weather conditions, it was an auspicious moment to set sail.