huáng méi xì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Huangmei opera (popular in Anhui Province)

  • huáng méi xì suī rán shì yī zhǒng dì fāng xì dàn shòu dào hěn duō rén xǐ ài

   黄梅戏虽然地方戏受到很多喜爱

   Although only a local drama, Huangmei Opera is popular with many people.

  • huáng méi xì biǎo yǎn yì shù jiā

   黄梅戏表演艺术家

   Huangmei opera performer