huáng piàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.porn

    • wǒ jué de huáng piàn hé pí jiǔ dōu méi fǎ zhì yù nǐ dài lái de shāng hài

      觉得黄片啤酒治愈带来伤害

      I don't even think porn and malt liquor can heal the damage that you have inflicted.