jiǎn tiē bù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.scrapbook

  • tā bǎ huà piàn tiē dào jiǎn tiē bù li

   画片剪贴簿

   He pasted the pictures into the scrapbook.

  • tā yǒu yī běn guān yú fēi jī chǎng yùn dòng de jiǎn bào zī liào jiǎn tiē bù

   关于飞机场运动剪报资料剪贴簿

   She kept a scrapbook of press cuttings about the anti-airport campaig.