jiàng cái
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.ability to lead or command troops; generalship

  • yī wèi chén zhuó lěng jìng de jiàng cái

   沉着冷静将才

   a cool generalship

 • 2

  n.person with military talent; person born to command troops; man with leadership talent

  • wǒ men dà jiā yào tuī jǔ yī wèi jiàng cái chū lái zhǐ huī zhàn dòu

   我们大家推举将才出来指挥战斗

   We are selecting a man with military talent to command the battle.

Chinese words with pinyin jiang cai