jīn guān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.gold crown

    • jīn guān shì yī gè fēi cháng fēng chǎn de pǐn zhǒng

      金冠非常丰产品种

      Golden Delicious is a very fruitful cultivar.

Chinese words with pinyin jin guan