jìn xíng dào dǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.carry something through to the end

  • bà gōng de zǔ zhī zhě men jué xīn jiāng bà gōng jìn xíng dào dǐ

   罢工组织者决心罢工进行到底

   Organizers of the strike are determined to press on.

  • wèi shén me bù jìn xíng dào dǐ chè dǐ jiāng dì fāng zhēng shuì fèi chú le ne

   为什么进行到底彻底地方征税废除

   Why not go the whole hog and abolish local taxation completely?