jīng xiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.appeared in surprise; surprised to find

    • bù nán xiǎng xiàng rú guǒ wēi ruǎn sì yì fā wēi jiù huì jīng xiàn zuì hài rén yī mù

      想象如果微软肆意发威惊现骇人一幕

      It is not hard to imagine the worst-case scenario if Microsoft wields its power.