jīng xiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.warp

  • jīng xiàn bèi yòng lái zhī jǐn

   经线用来

   The warp is used for weaving tapestry.

 • 2

  n.meridian

  • zhè tiáo jīng xiàn chuān guo cóng lín dì dài

   经线穿丛林地带

   This line of longitude cuts through the jungle.

  • tā men yī jiù zài tóng yī tiáo jīng xiàn shang fēi xíng

   他们依旧经线飞行

   They were still travelling along the same line of longitude.