jīng xiàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be amazed and in awe of; marvel; wonder

  • tā de chéng jiù lìng rén jīng xiàn

   成就惊羡

   Her achievement is surprisingly admirable.

  • guān zhòng men jīng xiàn yǎn yuán de jué jì

   观众惊羡演员绝技

   The audience were amazed by and in awe of the performer's highly honed skills.

  • hěn duō rén dōu jīng xiàn tā de chéng gōng

   惊羡成功

   Many marvel at his success.