jiǔ huì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.cocktail party; reception

  • cān jiā jiǔ huì

   参加酒会

   attend a cocktail party

  • jǔ bàn jiǔ huì

   举办酒会

   throw a party

  • zhè cì jiǔ huì bàn de hěn chéng gōng

   酒会成功

   The cocktail party passed off well.