ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.attend school

  • tā zǎo nián céng jiù dú yú qīng huá dà xué

   早年就读清华大学

   He attended Tsinghua University in his early years.

  • tā zǎo nián jiù dú yú shī fàn xué xiào

   早年就读师范学校

   She attended a normal school in her early years.

  • jiù dú běi jīng dà xué

   就读北京大学

   study at Peking University

  • zài zhè suǒ xué yuàn jiù dú jìng zhēng fēi cháng jī liè

   学院就读竞争非常激烈

   There is keen competition for places at the college.