jiù shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.assume a post; take up a post; undertake/hold a job

  • jiù shì ér lùn tā shì gè hǎo rén

   就事好人

   In point of fact he's a good man.

  • guǎn jiào hái zi yǔ diào yào jiù shì lùn shì

   管教孩子语调就事

   Use a matter-of-fact tone when disciplining your children.