làn zhàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.messy account

  • zhè zhēn shi yī běn làn zhàng

   真是烂账

   The accounts are all in a mess.

 • 2

  n.bad/dead debt; uncollected debts

  • yīn wèi zī chǎn jià gé biǎn zhí hé qǐ yè kuī sǔn yuè lái yuè duō de dài kuǎn yě zhú jiàn lún wéi làn zhàng

   因为资产价格贬值企业亏损越来越贷款逐渐沦为烂账

   More and more loans turn sour as asset prices fall and businesses fail.

Word usage

 • Note
  "烂账" cannot be written as "烂帐".