lè shān dà fó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Giant Stone Buddha in Leshan County, Sichuan Province

    • zhōng guó sì chuān de lè shān dà fó shì shì jiè shang zuì dà de fó xiàng diāo kè

      中国四川乐山大佛世界佛像雕刻

      The Giant Stone Buddha at Leshan Mountain in Sichuan Province of China, is largest statue of Buddha in the world.