lè tiān zhī mìng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slsubmit to the will of Heaven and be content with one's lot; accept fate with happiness; be content with what one is

    • hā mǔ lái tè zài jī dū jiào yù rén wén zhǔ yì de duì huà zhōng xuǎn zé le rén wén zhǔ yì lè tiān zhī mìng de jīng shén

      哈姆莱特基督教人文主义对话选择人文主义乐天知命精神

      In the conversion of Christianity Idea and Humanism, Hamlet chooses the optimistic and hopeful spirit from humanism.