lǐ shì huì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.executive council

  • yín háng lǐ shì huì

   银行理事会

   bank's board of directors

  • ōu méng cái zhèng bù zhǎng lǐ shì huì méi néng jiù yī tǐ huà de jìn dù dá chéng gòng shí

   欧盟财政部长理事会一体化进度达成共识

   The EU Council of Finance Ministers failed to reach a consensus on the pace of integration.