lián luò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.get in touch (with); come into contact (with)

  • gěi tā dǎ le diàn huà dàn shì lián luò bù shàng

   电话但是联络

   He couldn't be reached by telephone.

  • zhè ge zǔ zhī míng tiān jiù huì hé tā lián luò

   这个组织明天联络

   The organisation would be in touch with him tomorrow.

  • wǒ zhǔn bèi lián luò tā

   准备联络

   I am going to contact him.

Word usage

 • Note
  "联络" cannot be written as "连络".