liàng zǐ guāng xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.quantum optics

    • liàng zǐ guāng xué zhōng de zhèn fú suàn fú yǔ wèi xiàng suàn fú

      量子光学中的振幅算符位相算符

      amplitude and phase operators in quantum optics