lù zhū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dewdrop

  • cǎo dì shang de lù zhū

   草地露珠

   pearls of dew on the grass

  • chén guāng zhōng shǎn shuò de lù zhū

   晨光闪烁露珠

   dewdrops sparkling in the morning sunlight