ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.London (capital of UK)

  • lún dūn zhè bian gòu nuǎn huo

   伦敦这边暖和

   It is warm enough here in London.

  • tā zhù zài lún dūn fù jìn

   伦敦附近

   He lives near London.

  • dà shǐ bèi shǒu xiàng zhào huí lún dūn

   大使首相召回伦敦

   The ambassador was called back to London by the prime minister.