mài guān yù jué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • derogsell ranks and titles; raise money by selling official titles; sell access to offices; sell offices and barter ranks

    • mài guān yù jué shì yī zhǒng diǎn xíng de fǔ bài xiàn xiàng tā de wēi hài shì yī qiè fǔ bài xiàn xiàng zhōng zuì dà de

      卖官鬻爵典型腐败现象危害一切腐败现象

      Selling official posts and titles is a typical corrupt phenomenon. Its harmfulness is the most terrible of all.