mài jiā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Mecca

  • shén shèng zhī chéng mài jiā

   神圣麦加

   the holy city of Mecca

  • qián wǎng mài jiā de qián chéng huí jiào tú

   前往麦加虔诚回教

   a pious Muslim on his way to Mecca