màn xìng bìng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.chronic disease

  • huàn yǒu màn xìng bìng de rén

   慢性病

   a person suffering from a chronic disease

  • zhè zhǒng bìng cháng cháng yǔ qí tā màn xìng bìng tóng shí cún zài

   常常其他慢性病同时存在

   The illness frequently coexists with other chronic diseases.