mó fāng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.Magic Cube; Rubik's Cube; magic square

    • yīn wèi hěn duō rén jiā li dōu yǒu mó fāng rén men bù zài duì mó fāng gǎn xìng qù

      因为魔方人们魔方兴趣

      People were not interested in the Rubik's Cube anymore, perhaps because so many people had one in their home.