nèn dì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  pron.dialin that way; like this

  • nǐ nèn dì xiǎo qi

   恁地小气

   You are so mean.

 • 2

  pron.dialhow; why; how come

  • zhè ge rén kàn zhe miàn shú wèi shá nèn dì xiǎng bù qi lai

   这个面熟为啥恁地起来

   The man looks so familiar, but how come I can't remember who he is?

  • gǎo bù dǒng nǐ wèi shén me nèn dì xiǎng

   为什么恁地

   I wonder why you think this way.