nián fèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.a specific year; a given year

  • qí yì nián fèn

   奇异年份

   unbelievable years

  • zài zhè ge niú qi chōng tiān de nián fèn lǐ hái děng shén me ne

   这个牛气冲天年份什么

   In this bullish the years, and so what.

 • 2

  n.age; time

  • niàng jiǔ nián fèn

   酿酒年份

   fine vintage

Chinese words with pinyin nian fen