ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.daughter; girl

  • tā jiào yù nǚ ér jí wéi yán gé

   教育女儿严格

   He brought up his daughter in great strictness.

  • wǒ dān xīn wǒ de nǚ ér

   担心女儿

   I worry about my daughter.

  • tā zài nǚ ér sǐ hòu guò zhe gū jì de shēng huó

   女儿孤寂生活

   She lived a lone life after her daughter's death.

  • dà nǚ ér

   女儿

   the eldest daughter

Word usage

 • "女儿" is often matched with measure word "个".
  • 女儿

   one daughter