pái qì
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.exhaust; exit gas; vent

  • qì chē pái qì xì tǒng

   汽车排气系统

   car exhaust system

 • 2

  stentatious and extravagant; sumptuous; lavish

  • zhè shā fā zhēn pái qì

   沙发排气

   This sofa is really luxurious.