pī tóu sàn fà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slunkempt; with hair dishevelled; have one's hair hang loose

  • tā pī tóu sàn fà de chōng chū le zháo huǒ de fáng zi

   披头散发冲出着火房子

   She rushed out of the burning house with her hair in disarray.

  • tā pī tóu sàn fà yī fù shāng xīn yù jué de yàng zi

   披头散发伤心样子

   She disguised the look of grief by wearing her hair disheveled.