qián fú
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.hide; conceal

  • zhè zhǒng bìng dú qián fú liǎng zhōu shí jiān cái huì fā zuò

   病毒潜伏时间发作

   The virus needs two weeks to manifest itself.

  • cháo xiào shēng de bèi hòu qián fú zhe yī zhǒng yuè lái yuè qiáng liè de bù ān

   嘲笑背后潜伏越来越强烈不安

   Behind the mocking laughter lurks a growing sense of unease.