qián táo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.abscond

  • qián táo zài wài

   潜逃在外

   abscond

  • yǐ jīng xié gōng kuǎn qián táo

   已经公款潜逃

   have absconded with public funds

  • qián táo wú zōng yǐng

   潜逃踪影

   flee without a trace

  • kě néng wèi zuì qián táo

   可能畏罪潜逃

   may abscond to avoid punishment

  • tā juǎn zǒu gōng sī de zī jīn qián táo le

   公司资金潜逃

   She absconded with the company funds.