ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.autumn; fall

  • qiū tiān de tiān kōng fèn wài míng jìng

   秋天天空分外明净

   The autumn sky is especially clear and bright.

  • tā zài qiū tiān chū shēng

   秋天出生

   He was born in the fall.

  • jīn nián qiū tiān yī zhí hěn nuǎn huo

   今年秋天一直暖和

   It's been a very mild autumn this year.

Word usage

 • "秋天" is often matched with measure word "个".
  • 秋天

   one autumn