qiú quán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.derogdemand/ask for perfection

  • qiú quán sī xiǎng

   求全思想

   perfectionist ideal

  • qiú quán zhī xīn

   求全

   desire for perfection

 • 2

  v.try to round something off

  • wěi qū qiú quán

   委曲求全

   make concessions to achieve one's purpose