qiú shén bài fó
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slpray to Buddha for help

  • zài nóng cūn bìng fēi suǒ yǒu de rén dōu qiú shén bài fó

   农村并非所有求神拜佛

   Not all people in the countryside pray to Buddha for help.

  • zuì jìn jǐ nián xǔ duō rén bù zài qiú shén bài fó

   最近许多求神拜佛

   In recent years, many people have stopped praying to Buddha for help.