qiú shēng bù dé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slcan hardly keep alive

    • qiú shēng bù dé qiú sǐ bù néng

      求生不得求死不能

      Though one hopes for life one cannot live and though one prays to die one cannot die.