qiú zhī bù dé
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • sl(often of something unexpected) more than one could wish for; most welcome

  • zhè duì tā zhēn shi qiú zhī bù dé de shì qing

   真是求之不得事情

   This is just what she wants.

  • qiú zhī bù dé bù qiú zì lái

   求之不得自来

   Follow love, and it will flee; flee love, and it will follow thee.