qiú zhī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.seek knowledge

  • yī zhǒng qiú zhī jīng shén

   求知精神

   a spirit of learning

  • tā bǎ shí jiān dōu huā zài qiú zhī shang

   时间求知

   She devotes her time to the acquisition of knowledge.

  • qiú zhī yù

   求知

   thirst for knowledge

  • qiú zhī xū jiàn jìn

   求知

   Knowledge advances by step not by leap.