quán gōng jìn qì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • nullify all the advantages (of a series of victories)

    • nòng de bù hǎo jiù huì quán gōng jìn qì

      全功尽弃

      If we don't do a good job now, all the work we've done will be wasted.