quán zhī quán néng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin