rén shè
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • the design of a character (in games, manga etc.)

    • zhè ge míng xīng de rén shè bēng tā le

      这个明星人设崩塌

      The designed character of this star collapsed.