rú chī rú zuì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • be out of one's mind; delude one to folly

    • shàng xīng qī wǔ tā yǎn chàng de jīng diǎn yìn dù gē qǔ ràng tīng zhòng rú chī rú zuì

      星期演唱经典印度歌曲听众如痴如醉

      Last Friday she entranced the audience with her classical Indian singing.