shài gān
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.dry in the sun

  • xián yú zài tài yáng xia shài gān le

   咸鱼太阳晒干

   The salted fish is frizzling up in the sun.

  • tài yáng hěn kuài huì bǎ dào lù shài gān de

   太阳道路晒干

   The sun will soon dry up the roads.

  • shōu huò de nóng zuò wù zài yán rè de tài yáng xia shài gān

   收获农作物炎热太阳晒干

   The harvested crop is dried in the hot sun.

  • zǎo dōu shài gān le

   晒干

   The dates have all dried up in the sun.