shàng nián
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.last year

  • shàng nián wǒ men jiàn guò yī miàn

   上年我们

   We met once last year.

  • shàng nián jié zhuǎn yú é

   上年结转余额

   balance brought forward from last year