shēng huó xí guàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.habits and customs

  • jiàn kāng de shēng huó xí guàn

   健康生活习惯

   healthy lifestyle habit

  • guī lǜ de shēng huó xí guàn

   规律生活习惯

   regular lifestyle