shēng míng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.reputation; fame; prestige

  • shēng míng láng jí

   声名狼藉

   have a bad name

  • yōng yǒu hěn dà de shēng míng

   拥有声名

   enjoy great fame

  • tā de shēng míng dà shòu sǔn hài

   声名损害

   Her reputation suffered a great deal.

  • zuò wéi jì zhě tā yǐ jīng shēng míng què qǐ

   作为记者已经声名鹊起

   He'd already begun to establish quite a reputation as a journalist.