shèng míng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • adj.capable and virtuous; of keen intelligence and excellent judgment

    • dà chén wèi le biǎo dá duì huáng dì de rèn tóng huì gāo hū bì xià shèng míng

      大臣为了表达皇帝认同高呼陛下圣明

      In order to express his recognition of the emperor, the minister would shout "Your Majesty is holy".